zaterdag 30 september 2017

Energietransitie

In overleg met ondernemers, onderwijs, ondernemende bewoners en overheid (de 4 O’s) is recent  de Regionale Energiestrategie West-Brabant verschenen. Het doel van de energietransitie is om 25% te besparen op het te verwachten energiegebruik in 2050 en om de resterende vraag (95 PJ) duurzaam op te wekken. Dat betekent nogal wat!
Een aantal uitspraken uit het rapport:
Om dit voor elkaar te krijgen moet o.a. de bestaande woningvoorraad in West-Brabant grootschalig worden gerenoveerd in een tempo van 9500 woningen per jaar.
Van de resterende vraag bestaat 42 PJ uit elektriciteit en 53 PJ uit warmte. Met de potentie in de regio moet het mogelijk zijn 100% duurzame elektriciteit op te wekken. De warmtevraag is echter niet duurzaam binnen de regio West-Brabant op te lossen.
Studie wijst uit dat de potentie in Noord-Brabant vooral zit in het opwekken van wind en zonne-energie.  Voor de regio West-Brabant is het maximale opwekperspectief ongeveer 64 PJ.

In het rapport staan verschillende kaartjes waarop zoekgebieden staan aangegeven voor besparingen en voor opwekking van duurzame elektriciteit. Bekijk je die van de toekomstige gemeente Altena dan valt vooral de potentie aan windenergie op. Gezien de ENORME opgave die er ligt voor opwekking van duurzame energie kun je hier simpelweg niet meer voor gaan liggen. Het lijkt mij dan ook zaak om heel snel werk te maken van o.a. de aanbeveling in het rapport om per gemeente een eigen lokaal energieplan te maken  waarbij gebruik gemaakt wordt van de opgestelde Regionale Energiestrategie.

donderdag 28 september 2017

Gemeentehuis van Aalburg

Binnen de organisaties van de drie fuserende gemeenten is men al enige tijd doende te bepalen wie in 2019 welk werk en op welke locatie gaat uitvoeren en twee weken geleden werden de raadsleden gevraagd naar hun ideeën m.b.t. vergaderlocatie(s) en raadszaal/zalen in de nieuwe gemeente Altena. Van de bouw van een nieuw gemeentehuis is (gelukkig!!) nergens sprake. Werkplekken en vergaderplekken worden, voor zover ik weet, gezocht binnen de bestaande drie gemeentehuizen en in andere accommodaties in de 21 kernen die Altena straks telt. Groot was dan ook de verrassing om uit de pers te vernemen dat de gemeente Aalburg hun gemeentehuis gaat verkopen. Hiermee worden, zonder overleg met de raden, voor de toekomst een aantal wegen afgesloten.
Het geld uit verkoop van het gemeentehuis wil Aalburg gebruiken voor investeringen die tijdens de economische crisis zijn blijven liggen, meldt Het Kontakt. Dat kan toch helemaal niet? Stel dat Werkendam ook het gemeentehuis verkoopt en de opbrengst voor hetzelfde doel (maar dan in Werkendam) wil besteden. Waar komt dan straks het geld vandaan voor de werkplekken van ambtenaren en de vergaderplek(ken) van de nieuwe raad? Progressief Altena wil graag een gemeente zijn met zo min mogelijk gemeentehuis (we moeten naar de mensen toe), maar zonder een zekere basislocatie is het toch bar lastig werken. En nieuwbouw moet er wat mij, wat Progressief Altena, betreft al helemaal niet komen.

vrijdag 22 september 2017

Voorbereiden op Altena

Na een avond over de digitale en fysieke randvoorwaarden voor de raad van Altena en een avond over de rol van de raad m.b.t. de omgevingswet was er vanmiddag het jaarlijkse uitje met de raad. Zelden sluit ik daarbij aan, maar dit keer vond het uitje plaats in de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Ik maakte kennis met biologische bakkerij Hardeman en met de molenaar die op de molen in Wijk en Aalburg speciaal daarvoor het meel maalt. Twee prachtige initiatieven. Per boot gingen we naar de Veense put, terwijl de Aalburgse wethouder Van der Hoeven vertelde wat daar speelde, om vervolgens van de Woudrichemse wethouder Jorritsma te horen hoe naast fort Giessen een stukje geschiedenis van WO I zichtbaar wordt gemaakt. Het werd zo een week die volledig in het teken stond van de voorbereiding op de gemeente Altena.

maandag 18 september 2017

Communicatie Kindpakket kan beter

Ouders met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen van de Altena-gemeenten. Tot eind 2017 kan dat aangevraagd worden voor schoolspullen, schoolexcursies, kinderkleding en – schoenen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt tegen inlevering van originele bonnen het aankoopbedrag van de gekochte spullen uitbetaald.
In de gemeente Werkendam werd deze regeling in juli j.l. door het college van B&W vastgesteld. Huishoudens die niet voldoende financiële draagkracht hebben om genoemde spullen voor te schieten, kunnen een voorschot krijgen, wordt in een brief aan de raad gemeld. Dat wordt echter niet gemeld op de website en in de krant en ook niet in de brief die verstuurd is naar mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Progressief Altena vindt dat vreemd en heeft het college van B&W om opheldering gevraagd. Tevens wil Progressief Altena weten hoe de regeling van dit zogeheten kindpakket uitpakt voor mensen in de schuldsanering, waarom schoolkampen niet in aanmerking komen voor de regeling en of alle gezinnen die een beroep deden op andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, actief geïnformeerd zijn over het kindpakket.

Ik ben heel blij dat Ton en Iet de Wit mij attendeerden op deze kwesties mbt het kindpakket. Het beschikbare geld in de Altena-gemeenten is er speciaal voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Het kabinet stelt m.i.v. 2017 ieder jaar opnieuw 100 miljoen euro extra ter beschikking om álle kinderen in staat te stellen gewoon mee te doen. In maart 2017 vroeg ik het Werkendamse college al naar de plannen met dit geld. Er is nu gelukkig een (voorlopige) regeling, maar het geld moet nu ook nog daadwerkelijk terecht komen bij alle kinderen die het nodig hebben. Progressief Altena roept het college van B&W op om alle gezinnen die mogelijk voor het geld in aanmerking komen actief op de regeling te attenderen en om iedereen te wijzen op de mogelijkheid van het verkrijgen van een voorschot.

woensdag 13 september 2017

WMO-aanpassing badkamer moet royaler!

Het college heeft het WMO-beleidsplan aangepast. Daarin staat o.a. dat een noodzakelijke aanpassing van een badkamer of keuken geheel voor eigen rekening is als deze ouder is dan 20 jaar. Volgens Paulien van den Tol van o.a. de PCOB mag dit juridisch helemaal niet. Ze kaartte dit voor de zomer al aan en prikkelde mij om in de materie te duiken. Niet in het juridische deel want daar heb ik geen kaas van gegeten, maar in mijn ogen waren er voldoende andere argumenten om deze discutabele regel in het WMO-beleidsplan ter discussie te stellen. Gisteravond was eea aan de orde in de commissie Inwoners. Mijn bijdrage:
“In de raadsinformatiebrief die het college bij het beleidsplan voegt, wordt aangegeven hoe het college met eea omgaat en hoe het gesteld is met jurisprudentie. Progressief Altena leest daar oa dat de 20 jaar die u hanteert gebaseerd is op de afschrijvingstermijnen die door de Vereniging Overleg Voorzitters Huurcommissie zijn vastgesteld in het Beleid Huurverhoging na Woonverbetering. Die heb ik uiteraard opgezocht. En tot mijn verbazing staat daar nergens een termijn van 20 jaar, maar wel bij herhaling een termijn  van 25 jaar…..
Maar los daarvan….  In uw WMO-beleidsplan gaat het over het economisch afgeschreven zijn van keukens en badkamers. Er is echter geen particulier, geen inwoner, geen burger die spreekt over ‘economisch afgeschreven’. Economische afschrijving is een term uit gemeenteland en moet o.i niet toegepast worden op zaken richting inwoners.
En nog een derde en laatste aanval op de beleidsregel: Geen van de drie woningcorporaties in de streek hanteert een renovatietermijn van 20 jaar voor de badkamer. De één heeft als richtlijn voor vervanging van de badkamer 30 jaar, de ander 40 jaar en de derde gaat de technische staat van de badkamer bekijken als een huurder vraagt om vervanging.
Om kort te gaan, mbt het aanpassen van badkamer en keuken vraagt Progressief Altena het college om hier nog eens nadrukkelijk naar te kijken en er vooral ruimhartiger mee om te gaan.”
Aanvankelijk wilde de wethouder er niet aan. Hij wilde een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep afwachten. Nadat ik dit een zwaktebod had genoemd en mijn verzoek raadsbreed werd ondersteund zegde de wethouder toe er nader naar te kijken en de raad te informeren met een brief. Indien de inhoud daarvan mij niet naar wens is zal er in de begrotingsraad een motie volgen.

dinsdag 12 september 2017

Vertrouwenspersoon en cliëntondersteuner

In het WMO-beleidsplan 2016 is opgenomen dat er een ombudsfunctie/vertrouwenspersoon gerealiseerd wordt. Miv 1 juli jl wordt die functie ingevuld door Zorgbelang Brabant. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon gaat informatie, advies en zorgbemiddeling geven en eventueel klachtondersteuning. Dit lijkt toch wel (heel) veel op dat wat de cliëntondersteuning doet. In een brief aan de raad wordt dit door het college erkend. Maar… Er is een onderscheid! De vertrouwenspersoon geeft geen oordeel over de door de cliënt ervaren kwesties en heeft een meer bemiddelende rol. De cliëntondersteuner handelt vanuit het perspectief van de cliënt. Alles mooi en aardig. Ik vrees dat onze inwoners het verschil niet merken en dat het alleen maar zorgt voor extra verwarring.

vrijdag 8 september 2017

Renovatie PCB Regenboog onzeker

Vier van de vijf dorpen in de gemeente Werkendam zijn inmiddels bijna voorzien van nieuwbouw voor de scholen. Alleen voor Nieuwendijk staat geen nieuwbouw, maar een uitgebreide renovatie van het schoolgebouw op het programma. Vanaf het prille begin heb ik hier bedenkingen bij gehad. Die vraagtekens werden nog groter toen in maart 2017 bleek dat de renovatie niet voor de geplande 1,1 miljoen euro uitgevoerd kon worden, maar dat er maar liefst 1,8 miljoen euro nodig zou zijn. Met dit nieuwe bedrag sloot het college van B&W de ogen voor haar eigen uitgangspunt dat een renovatie nooit meer mocht kosten dan de helft van de kosten voor nieuwbouw. En nieuwbouw van de Regenboog zou “slechts” 3,1 miljoen euro kosten…… Met veel mooipraterij wist het college het toch door de raad te krijgen. Er leek ook eigenlijk nauwelijks meer een weg terug want de aanbesteding was al uitgezet.
En nu ineens is alles anders. Een brief van het college aan de raad dat de renovatie van de Regenboog ook voor 1,8 miljoen euro niet te realiseren blijkt.  Het college gaat zich nog eens goed achter de oren krabben. Na heeeeeeel veel gepraat, gereken en geteken wordt nu toch overwogen of nieuwbouw niet een betere optie is. In het najaar zou eea duidelijk moeten zijn. Dat PCB De Regenboog in Nieuwendijk m.i.v. de kerstvakantie niet een tijdlang in de herrie en de troep zal zitten, is in ieder geval duidelijk. Dat is overigens misschien maar goed ook. Zo kan alle energie gebruikt worden om van het predicaat “zeer zwakke” school af te komen.