woensdag 13 december 2017

Nee! Geen nieuw gemeentehuis!

Op weg naar één Altena ligt er een document waarin de fysieke en digitale randvoorwaarden voor de gemeenteraad vanaf 1/1/19 zijn omschreven. Daarin wordt de wens uitgesproken om te komen tot een centraal gelegen vergaderlocatie & raadszaal “liefst gecombineerd met een front-office / bestuurscentrum / werkplekken griffie.” Een presentatie hierover een paar weken geleden bevestigde het vermoeden van Progressief Altena dat hiermee gestuurd werd richting een nieuw centraal gelegen gemeentehuis in de streek. Dat is echter niet wat wij willen. Maar het is ook niet wat vastgelegd is in de Toekomstvisie Altena 2019. In die Toekomstvisie staat dat het goed is, nut en noodzaak van een centraal gemeentehuis te onderzoeken en te bezien of we van de huidige situatie met drie gemeentehuizen kunnen toegroeien naar een nieuwe situatie ZONDER gemeentehuis. Een uitspraak, helemaal in de lijn met de wens van mijn partij. Het zal dan ook niemand verbazen dat Progressief Altena in de fusieraad hemel en aarde heeft bewogen om het uitgangspunt uit de Toekomstvisie weer tot leidraad te maken. Tevergeefs. Alle andere partijen vonden dat de discussie over één (of geen) gemeentehuis van latere orde was. Maar ondertussen leggen ze dus wel de wens vast om toe te werken naar een centrale raadzaal gecombineerd met front-office, bestuurscentrum en werkplekken griffie…….. En daarmee wordt de, samen met de inwoners opgestelde, Toekomstvisie door de raden dus gewoon genegeerd.

woensdag 6 december 2017

Jeugdhonk Werkendam

In oktober/november is in Werkendam een groep jongeren aan de slag gegaan om een ruimte in buurthuis De Burcht (vh basisschool De Flambouw) om te toveren tot een heus jeugdhonk. Sinds de sluiting van de Kwinter zijn zij naarstig op zoek geweest naar een ander onderkomen. Gisteravond mocht ik hun honk bewonderen. Pronkstuk is toch wel de zelf getimmerde bar. Er kan gebiljart worden, er hangt een dartbord en binnenkort ook een groot scherm om samen films te kijken. Zelfs op sinterklaasavond hangen er zeker  tien jongeren in de luie bank en in de zitzakken. Trots vertellen ze over hun jeugdhonk. Spijt is er dat hun plek maar één avond in de week open is. Op de andere avonden zullen ze toch weer uitwijken naar hun hangplek nabij het gemeentehuis. Althans, als het niet al te koud is. De jongerenwerker geeft aan graag een tweede avond open te gaan, maar eerst moet bekeken worden of dit financieel allemaal uit kan. Voorlopig laat  ze de jongeren lekker genieten van het werk dat ze zelf tot stand hebben gebracht. Miv 2018 wordt ook gestart met activiteiten en thema’s. Wat dat wordt is afhankelijk van de wensen van de groep. De groep bestaat nu uit 15 tot 20 jongeren vanaf 15 jaar. De jongerenwerker weet te vertellen dat de oudere groep, die voorheen in de Vrouwenhemel zat, zelf bezig is met een andere ruimte. Ook informeer ik even naar het gebruik van café De Mop in Nieuwendijk voor het jongerenwerk. Op facebook las ik namelijk dat hiermee gestopt wordt. Dat blijkt juist. De mogelijkheid van alcoholgebruik én de leeftijdsgroep in De Mop kwamen niet (langer?) overeen met de wijze waarop men jongerenwerk wil uitvoeren. Persoonlijk vind ik dit terecht. Ik roep al jaren dat jongerenwerk zich vooral zou moeten richten op de groep vanaf een jaar of 13.

dinsdag 5 december 2017

Berekende rente Kredietbank moet omlaag

Bij o.a. schuldproblematiek, voor woninginrichting van statushouders en voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen werkt de gemeente Werkendam samen met de Kredietbank West-Brabant. De mensen die (noodgedwongen) een beroep doen op de Kredietbank zijn doorgaans mensen die rond moeten komen van een minimum. Bij gewone banken kunnen zij niet (meer) terecht.
Op de homepagina van Kredietbank West-Brabant staat het volgende: “U kunt bij de Kredietbank terecht voor diensten en producten die gericht zijn op het beheersbaar houden en oplossen van schulden, het verantwoord verstrekken van een lening en het beheren van financiën. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op preventie, want de Kredietbank West-Brabant is er ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan.”
Gezien deze uitspraken van de Kredietbank West-Brabant en met het oog op de doelgroep die door deze bank bediend wordt, zou je een klantvriendelijk rentepercentage van een lening verwachten. Tot verbazing van Progressief Altena rekent Kredietbank West-Brabant echter met een rente van 12,3% voor leningen tot €.2.500 en met een rente van 11,1% voor een lening tussen de €.2.500 en €.5.000.
Progressief Altena vraag het College van B&W om bij de Kredietbank West-Brabant aan te dringen op het verlagen van die rente. Mocht dit tot niets leiden dan is het voor Progressief Altena een optie dat de gemeente zelf een deel van de rentekosten voor persoonlijke leningen voor eigen rekening neemt.
Het zijn onze minima die noodgedwongen een beroep doen op de Kredietbank. Als er echt geen geld is en de wasmachine of de koelkast heeft het begeven, dan is er immers weinig keus.  Het is dan zuur dat er in dergelijke gevallen zo’n absurd hoge rente betaald moet worden. Voor mij getuigt dit niet van een goede zorg voor onze minima. Dit moet anders kunnen! Daarom heb ik hierover zojuist vragen opgestuurd naar het College van B&W.

woensdag 29 november 2017

Atletiekbaan in zicht

Een atletiekbaan pal achter het Altena College. Mooier kun je het eigenlijk niet bedenken. De Altena Road Runners die gebruik maken van kleedruimtes, douches en parkeergelegenheid van de school en de school die voor de gymlessen gebruik maakt van de atletiekvoorzieningen. Toch bleken er tijdens de behandeling van het voorstel in de fusieraad nog wel wat losse eindjes te zijn. De buurtbewoners waren niet erg blij met de lichtvervuiling, de landschapsvervuiling en de extra drukte. De paardensportvereniging zag haar weide verdwijnen. Met letverlichting, anders situeren van het clubhuis én het ontsluiten via de Nieuwe Roef i.p.v. via de Rijksstraatweg zouden de bezwaren van de omwonenden al een eind weggenomen kunnen worden. En de paardensportvereniging zou in z’n geheel naar de andere zijde van de Roef kunnen, in plaats van slechts gedeeltelijk. Dat dit alles met extra kosten gepaard zal gaan, laat zich raden. Zo ook is het nog de vraag of de goedkoopste oplossing van voorbelasting van de bodem daadwerkelijk afdoende is. En toch gingen de drie gemeenteraden in Altena (behalve de SGP Aalburg) tijdens de fusieraad akkoord met het voorstel. Ik ben daar enorm blij mee. Progressief Altena is daar enorm blij mee. Na jaren steggelen komt er eindelijk echt zicht op een atletiekbaan en kunnen de Altena Road Runners ook iets gaan bieden aan jonge leden. Dat het, met al die losse eindjes, zo makkelijk zou gaan, had ik echter niet verwacht. De complexiteit van besluitvorming op weg naar één Altena (zie vorige blog) heeft hier wellicht in het voordeel van de atletiekbaan gewerkt.

Fusieraad steeds belangrijker

De discussies over zaken in onze gemeente beginnen steeds meer op te schuiven van de Werkendamse commissies naar de fusieraad van Altena. Zo gaan volgende week de commissies inwoners en bestuur niet door vanwege een gebrek aan agendapunten. Tegelijkertijd was er afgelopen maandag een volle agenda van de fusieraad en zal datzelfde het geval zijn op 11 december.
In de fusieraad vergaderen de drie raden in Altena gezamenlijk over zaken die alle drie de gemeenten aangaan met het oog op de fusie. Zo werd maandag gesproken over geld voor de icoonprojecten, de atletiekaccommodatie, de herijking van het armoedebeleid, opvang en bescherming, het instellen van een brede adviesraad sociaal domein en de gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant. Het is een heel gedoe dit met elkaar allemaal goed voor te bereiden en in goede banen te leiden. Het vergt niet alleen overleg met de eigen fractie in de eigen gemeente, maar ook met de fracties van Progressief Altena in Aalburg en Woudrichem en bij een motie of amendement ook met de fracties van andere partijen in drie gemeenten. Vervolgens moet in de fusieraad duidelijk worden of er in de drie afzonderlijke gemeenteraden wel een meerderheid bestaat voor een bepaald voorstel. De meeste stukken die in de fusieraad besproken worden, gaan namelijk uiteindelijk voor besluitvorming naar de drie afzonderlijke raden. Het is natuurlijk niet werkbaar als er dan in die raden verschillende uitkomsten zijn voor beleid dat samen uitgevoerd gaat worden.
Maar! We worden er steeds handiger in! Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat raadsleden met elkaar minder kritisch worden omdat iedereen zich bewust is van de complexiteit van de besluitvorming.

woensdag 8 november 2017

Bevorderen scheiden afval

Goed scheiden van afval draagt bij aan een duurzame samenleving. Stimuleren tot afval scheiden is voor Progressief Altena dan ook van belang. In dat kader had ik gisteravond de volgende bijdrage:
“In de kwijtscheldingsverordening is opgenomen dat het maximaal kwijt te schelden bedrag bij aanslagen afvalstoffenheffing €.131,40 is. Dat bedrag is gebaseerd op 12 aanbiedingen van een grote grijze container. Met het halveren van het aantal ophaalrondes grijs, betekent dit dus dat de grijze container dus iedere ophaalronde aangeboden kan worden, zonder dat daar voor betaald hoeft te worden. Progressief Altena wil voorop stellen heel blij te zijn met het kwijtscheldingsbeleid. Rekeningen voor het legen van de container zijn vaak lastig te voldoen voor mensen met een kleine portemonnee. Maar waar het gemiddeld aantal aanbiedingen van een grijze container in Werkendam nog geen 6 per jaar is, zijn we met een kwijtscheldingsbeleid voor 12 aanbiedingen wel wat doorgeschoten. De prikkel tot afvalscheiding zit er voor mensen met een laag inkomen niet meer in. Ons hele afvalbeleid hangt van bewustwording aan elkaar, maar door het royale kwijtscheldingsbeleid schiet dit voor minima zijn doel voorbij. Progressief Altena vindt dan ook dat de kwijtschelding afvalstoffenheffing omlaag moet. Wat ons betreft kan deze naar 6 aanbiedingen per jaar, maar als u dat te scherp vindt, dan is 8 aanbiedingen wat ons betreft een goed alternatief. Wij dienen hiervoor een amendement in.”
Het amendement voor kwijtschelding van 6 aanbiedingen werd mede ingediend door de SGP en met steun van CDA en Lb aangenomen. Ik ga er vanuit dat mensen die een beroep doen op het kwijtscheldingsbeleid goed geïnformeerd worden over de aangepaste regeling.

Persoonlijk informeren over Kindpakket

Mijn pleidooi tijdens de begrotingsbehandeling voor het beter informeren van belanghebbenden over het zogeheten Kindpakket:
“In januari 2017 kwamen de Klijnsma gelden vrij. Pas rond de zomer werd duidelijk hoe de gemeente Werkendam deze gelden in zou zetten. Voor ieder kind in armoede zou 400 euro beschikbaar zijn voor schoolspullen, kleding en schoeisel. Gezinnen in de uitkering kregen daarover persoonlijk bericht, andere gezinnen moesten hun informatie halen uit kranten en van sociale media. Progressief Altena vindt dat u hierin tekort geschoten bent. Er zijn vanuit de bestanden van het Activiteitenfonds, de bijzondere bijstand, het kwijtscheldingsbeleid, enz. veel meer gezinnen bekend die het niet breed hebben. Met een algemene brief zou u hen persoonlijk over het Kindpakket kunnen informeren. De ontvanger van de brief kan dan zelf concluderen of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Vervolgens is het aan u om deze te beoordelen. Progressief Altena heeft hiervoor een motie gemaakt.”
Deze motie werd positief ontvangen door het college en raadsbreed aangenomen. Op de valreep – het Kindpakket in de huidige vorm eindigt op 31/12/17 – kunnen zo nog veel belanghebbenden bereikt worden!