dinsdag 8 augustus 2017

Arriva berekent korting niet

Het Brabant Dal Korting abonnement belooft vaker korting dan er daadwerkelijk gegeven wordt. Kortgezegd zou de kaart 40% korting geven op busreizen in Noord-Brabant die gestart zijn na 9.00 uur en (o.a.) op de Brabantliners 400, 401 en 402. Juist voor vervoer met die Brabantliners schafte ik het voordelige abonnement aan. Gemiddeld eens per drie weken reisde ik er afgelopen jaar mee op en neer tussen Nieuwendijk en een dorp boven Utrecht. Op de heenweg ging het goed, maar op de terugweg werd steevast geen korting berekend op de rit van Utrecht naar Nieuwendijk.
Ik diende een klacht in bij Arriva (de vervoerder op de Brabantliners). Het bleek een hele uitdaging om deze “fatsoenlijk” beantwoord te krijgen. Telefonisch werd ik verwezen naar het klachtenformulier. Men nam de volle twintig werkdagen om tot een antwoord te komen waarin ik mijn vraag niet herkende. Reageren op dit antwoord was niet mogelijk. Ik moest opnieuw een klacht indienen. Mijn toon werd minder vriendelijk, maar bij de beantwoording was er duidelijk wel beter gekeken naar de kwestie die ik voorlegde én het bleek ineens ook veel sneller te kunnen. Omdat er echter nog steeds antwoorden ontbraken diende ik nog een derde keer een klacht in. Nu hierop gereageerd is, geef ik het op en ga ik over op wat ik in mijn laatste twee klachten reeds aangekondigd heb: ik zoek de openbaarheid. Van Arriva zelf moet ik het niet hebben.
Terug naar de korting die niet berekend wordt. Het venijn bleek te zitten in de Algemene Voorwaarden van Arriva. In dit 7 pagina’s tellende document zitten ergens halverwege een paar zinnen die “goedpraten” dat er op bepaalde ritten in de daluren toch geen korting berekend wordt. Na vijf keer lezen vraag je je echter nog steeds af wat daar nu eigenlijk staat. De dame die mijn klachten beantwoordde omschreef het als volgt: “We zijn ons ervan bewust dat een Arriva regiogebonden kortingsproduct niet werkt wanneer u binnen 35 minuten overstapt van een andere vervoerder naar Arriva. Dit heeft als reden dat er in een bepaald gebied meerdere vervoerders rijden. Bij het overstappen begint u aan een nieuwe reis en betaalt u opnieuw instaptarief. Hierbij wordt het basistarief berekend zonder korting.” Vervolgens meldt ze dat er van restitutie geen sprake kan zijn.
Dit betekent dus (o.a.) dat iedereen die ergens vanuit Nederland via Utrecht rechtstreeks met de Brabantliner terug naar Brabant reist de gekochte 40% korting met Brabant Dal Korting NOOIT zal krijgen. Dit wordt niet verteld op de internetpagina waar het abonnement gekocht kan worden. Je komt hier alleen achter als je de slecht te begrijpen kleine lettertjes leest (en dat doet dus niemand). In mijn optiek maakt Arriva met het Brabant Dal Korting abonnement beloften niet waar. Onder andere klanten die overstappen vanuit vervoer waarop de korting niet van toepassing is, zijn hiervan de dupe. Daarnaast begrijp ik inmiddels waarom Arriva – naar eigen zeggen – weinig klachten krijgt: je moet wel een erg lange adem hebben én je wordt niet erg serieus genomen.
De tekst van deze blog wordt ook toegestuurd naar gemeente en provincie. Deze partijen overleggen geregeld over en met het vervoer in Brabant. 

donderdag 6 juli 2017

Jeugdsoos Werkendam naar prullenbak verwezen

De jaarrekening liet zien dat de gemeente Werkendam in 2016 maar liefst 2,9 miljoen overhield. Het college van B&W deed gelijk een flink aantal suggesties voor besteding of reservering van die gelden. Namens Progressief Altena plaatste ik vraagtekens bij een aantal van die mogelijkheden (ga ik nog over bloggen)  en kaartte ik aan dat er één belangrijk doel vergeten was, namelijk de realisatie van een jeugdsoos nabij de ijsbaan in Werkendam.
Al in mei 2014 werd in de visie jeugdsozen uitgesproken dat voor Werkendam een alternatieve accommodatie moet worden gezocht voor de jeugd, met als streven medegebruik van een andere (bestaande) accommodatie. Nu het medegebruik van de Vrouwenhemel is beëindigd is deze kwestie weer actueel. Van de mogelijke locaties die de revue inmiddels gepasseerd zijn, is die nabij de ijsbaan de enige overgeblevene. Ik ben van mening dat een jeugdsoos daar dusdanig gerealiseerd kan worden dat deze woningbouw in de toekomst niet in de weg zit. En ook kan met de planontwikkeling van toekomstige woningbouw rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een jeugdsoos.
Omdat ik er met Progressief Altena absoluut van overtuigd ben dat de ijsbaan de enige locatie is waarop een jeugdsoos in Werkendam nog kans van slagen heeft, vroegen wij in een amendement om 200.000 euro voor de realisatie hiervan. Wij vonden het noodzakelijk dat de raad voor eens en voor altijd een keuze maakte, zodat we de discussie van een jeugdhonk nabij de ijsbaan echt af konden ronden. De ChristenUnie steunde ons voorstel. Lokaalbelang, CDA en SGP wezen het amendement af.
Met het wegstemmen van ons voorstel heeft de raad naar ons idee definitief een punt gezet achter de mogelijke realisatie van een jeugdsoos in Werkendam. Immers iedere locatie voor een jeugdsoos tussen bestaande bebouwing zal op weerstand vanuit de bevolking en dus op een “nee” van de raad stuiten. Progressief Altena is er van overtuigd dat de ijsbaan de enige overgebleven optie is. De wethouder noemde allang geen alternatieven meer. En nadat ik de raadsleden uitdaagde kwamen daar ook geen suggesties. Ik concludeerde in de vergadering: “Er zijn geen andere opties. Dat betekent dat een ‘nee’ voor het amendement een definitief ‘nee’ is tegen een jeugdsoos in Werkendam. Dat maakt voor alles en iedereen duidelijk waar de raad van Werkendam staat. Dat maakt ook dat een jarenlang slepend dossier gesloten wordt. Er zijn simpelweg geen andere mogelijkheden voor de realisatie van een jeugdsoos. Door dat te blijven denken houdt u niet alleen uzelf voor de gek, maar ook de jongeren die wellicht nog denken dat er een jeugdsoos voor hen komt.”
En jawel, het gebeurde opnieuw…..
De wethouder kwam met het konijn uit de hoge hoed: hij had ineens weer een locatie op het oog. Wilde niet zeggen waar. Lokaalbelang greep de ontsnappingsroute met beide handen aan. Maar ik voorspel: DIT WORDT WEER NIKS. In Werkendam zal nooit een jeugdsoos komen nu de optie ijsbaan definitief afgewezen is. Hoe lang blijven raad en college zichzelf voor de gek houden?

woensdag 5 juli 2017

Van AED, Nathalsweg, Muraltmuurtjes, enz.

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 op 4 juli vroeg Progressief Altena o.a. aandacht voor de volgende zaken:
Wij riepen het college op om nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden waar het gaat om een 100% dekking van AED-apparaten in alle kernen. Als EHBO-verenigingen of anderen dit niet oppakken, dan zal de gemeente dit zelf moeten doen. De motie die CU hierover opstelde werd raadsbreed ingediend. Er gaat dus actie ondernomen worden.
De inrichting van het groen rondom oorlogsmonumenten moet anders opdat dit er op 4 mei netjes bij kan liggen. In Dussen moet de verbinding van de Herbergier naar het dorp vriendelijker worden voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn en in Hank laat de veiligheid en vriendelijkheid van de voetbalkooi te wensen over. Over deze drie kwesties bestaat ook al enige weken contact vanuit Progressief Altena met ambtenaren en de wethouder. In de vergadering gaf de wethouder aan niks te veranderen aan de bloembollen rondom de oorlogsmonumenten. De andere kwesties lopen nog.
Progressief Altena heeft een fiets/voetgangspad langs de Nathalsweg hoog op het wensenlijstje staan. Wekelijks is er tegelijk met vrachtwagens, landbouwverkeer en botentrailers hier heel wat langzaam verkeer dat tussen de kern Hank en jachthaven Vissershang beweegt. Daaronder veel kinderen en jongeren. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de uitkomsten van het onderzoekje dat in het najaar gepresenteerd wordt.
Progressief Altena is nog steeds in afwachting van het onderzoek van het college naar verpaupering van cultuur historisch waardevolle objecten. Daarnaast hebben we nog weer eens aandacht gevraagd voor de muraltmuurtjes. Recentelijk zijn er weer meerdere delen gesloopt. Een duidelijk eenduidig beleid wat goed gecommuniceerd wordt achten wij van belang en daarnaast dat we als gemeente delen aanwijzen die we voor de toekomst in een goede staat willen behouden. De wethouder beloofde er naar te kijken. Daarnaast gaven wij aan dat deze en andere zaken mbt cultuur historisch erfgoed bekostigd zouden kunnen worden uit de reserve monumentenfonds. Voor behoud van dit fonds diende Progressief Altena een motie in. Deze werd helaas niet aangenomen.
Maar ook hielden wij een vurig pleidooi voor een jeugdsoos nabij de ijsbaan, voor behoud van de subsidie op de steunpunten en waren we kritisch over de voorgenomen aanleg van beweegtuinen. Hierover meer in volgende blogs.

dinsdag 4 juli 2017

Inwoners kunnen agenderen in fusieraad

Burgerinitiatief Altena vroeg om voortaan zelf zaken op de agenda van de fusieraad te mogen plaatsen. De raden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem (samen de fusieraad) voelden daar weinig voor. Dankzij een amendement van Progressief Altena wordt het echter toch mogelijk dat derden agendapunten aan de vergadering van de fusieraad kunnen toevoegen. Alle leden van de fusieraad gaven hun akkoord op het volgende voorstel van Progressief Altena: “Inwoners kunnen een initiatiefvoorstel indienen. De fusieraad neemt een initiatiefvoorstel in behandeling indien dit is ondertekend door tenminste 50 inwoners van 16 jaar of ouder en een onderwerp betreft dat past bij de taak van de fusieraad.”  Met mijn partij ben ik trots op dit resultaat. Het is weer een manier om inwoners meer bij de Altena-politiek te betrekken. Daarnaast borduurt het voort op een regeling die er in Woudrichem en Werkendam al was.

zaterdag 24 juni 2017

Windmolens

Waterschap Rivierenland wil een stuk grond langs de Bergsche Maas, tussen de Peerenboom en Dussen beschikbaar stellen voor het plaatsen van 4 of 5 windmolens. Realisatie laten zij over aan lokale initiatieven. Pachters van de betreffende gronden krijgen een vergoeding en alle opbrengsten worden in een gebiedsfonds gestopt dat ten goede komt aan de gemeenschap.
Dit was kort samengevat de inhoud van het gesprek dat Progressief Altena gisteren had met een vertegenwoordiger van het waterschap. Van onze kant kritische vragen, enthousiasme én weerstand. De meningen zijn kortom enigszins verdeeld. Voor mij persoonlijk is het vooralsnog van belang hoe de bewoners pal naast het beoogde gebied op het idee gaan reageren. In het najaar zal Progressief Altena een standpunt innemen over windenergie in Altena in het algemeen en over het idee van het waterschap in het bijzonder.

donderdag 22 juni 2017

Armoede

Gemeente Werkendam gaat (nog) meer doen aan armoedebeleid. Daartoe gaven dinsdagavond de kredietbank, stg.Leergeld en het maatschappelijk werk van Trema een presentatie aan de leden van de commissie Inwoners. Voor welke opgaven mensen in armoede gesteld worden, ervaar ik bijna wekelijks als ik weer probeer enkele gevluchte gezinnen tot steun te zijn. Ook denk ik redelijk de wegen te weten om dingen op te lossen en financiële pijn te verzachten. Dat betekent echter niet dat alles ook goed gaat. Een greep uit de zaken die ik dinsdagavond meekreeg en die ik voor een deel zelf ook tegenkom:
·         Heel veel informatie en correspondentie gaat tegenwoordig digitaal, maar vele mensen met lage inkomens zijn onvoldoende digitaal vaardig en/of hebben niet de beschikking over een computer.
·         Mensen die – noodgedwongen – snel wisselen van (parttime) banen moeten geregeld periodes financieel overbruggen omdat de afhandeltijd van een (aanvullende) uitkering en van belastingtoeslagen erg lang is. Geld voor overbrugging is er echter niet.
·         De formulieren die mensen in moeten vullen zijn vaak niet eenvoudig en eenduidig.
·         Kleine zelfstandigen met een (zeer) beperkt  inkomen vallen geregeld tussen wal en schip.
·         En de meest schokkende: na toekenning van schuldhulpverlening kan het een jaar (1 jaar!!!) duren voor het traject daadwerkelijk start.
Met aanvullend beleid hoopt Werkendam een beter antwoord op armoede te geven en schulden meer te gaan voorkomen. Alle hierboven genoemde zaken zijn hierbij in beeld. Tegelijk is het echter niet sterk dat er – ondanks herhaalde vragen van Progressief Altena – nog geen concreet voorstel ligt voor het inzetten van de extra gelden (Klijnsma-gelden) die sinds januari beschikbaar zijn voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Inmiddels is gelukkig wel duidelijk dat men ermee bezig is en dat kinderen in armoede voor 2017 vanaf september voor een bedrag van 300 á 400 euro aan kleding, schoolspullen, e.a. bij de gemeente kunnen declareren.

maandag 29 mei 2017

Jongerenraad op weg naar één Altena

Mooi om te zien hoe 17 jongeren van 12 t/m 23 jaar zich in gaan zetten voor zaken die betrekking hebben op jongeren. Vanavond was de jongerenraad Going4oneAltena een feit. Tot de fusie tussen Aalburg, Werkendam en Woudrichem, per 1/1/19,  gaan zij zich richten op openbaar vervoer, toerisme, uitgaansgelegenheid, sportaanbod, veilige verlichting, pesten, drugsproblematiek en een HBO-opleiding in de streek. Alle leden presenteerden zich kort aan pers, familie en politici. De één doet mee uit nieuwsgierigheid, de ander vindt het interessant, een derde spreekt van een uitdaging en een vierde van een leerzaam project. Maar er zijn ook leden die zich focussen op een speerpunt. Voor Jade is dat afval, voor Huib een grotere diversiteit in het sportaanbod, voor Andries het OV netwerk en Jacco heeft een heel wensenlijstje waar hij mee aan de slag wil. Natuurlijk kon ik het niet laten om gelijk met enkele jongeren even persoonlijk kennis te maken. Want welke politieke partij wil nu geen jong talent binnen zijn gelederen halen? Maar los daarvan is het heel waardevol dat jongeren de drie raden de komende anderhalf jaar gevraagd en ongevraagd van advies gaan dienen (de gemiddelde leeftijd in de Werkendamse raad ligt toch al gauw rond de 55)en dat er voor alle andere jongeren in de streek nu één centraal aanspreekpunt is. Ik hoop dat er veel gebruik van gemaakt wordt.