dinsdag 13 maart 2018

Gemeentehuis in Rabobank kost bijna 14 miljoen

Progressief Altena stemde tegen de geheimhouding op de achterliggende cijfers mbt de huisvesting van de gemeente Altena. Of het hierdoor komt weet ik natuurlijk niet, maar het is wel leuk om te denken dat het dankzij mijn partij is dat de geheimhouding komende maandagavond al opgeheven wordt. Dat betekent dat de cijfers deel uit kunnen gaan maken van de discussie in de fusieraad over de aankoop van de Rabobank.
Of die cijfers dan nog van belang zijn, is de vraag. In het openbare voorstel aan de (fusie)raad staat al te lezen dat het aankoopbedrag voor het pand Rabobank 8,5 miljoen bedraagt (1,5 grond, 4,0 bouwkundig, 2,1 installaties en 0,9 inventaris). Daar bovenop komt nog 1,4 miljoen voor bouwkundige aanpassingen, parkeerplekken, inrichting en voorbereiding van de uitbreiding.  De uiteindelijke uitbreiding wordt geraamd op 3,4 miljoen. Naast dit alles zijn er ook nog de zogenaamde frictiekosten. Die bedragen 0,57 miljoen. Al met al wordt realisatie van het gemeentehuis in de Rabobank dus geraamd op (8,5+1,4+3,4+0,57=) bijna 14 miljoen euro. Dat is een ongelofelijke smak geld, waar je ook heeeeeeeeel veel andere dingen voor kunt doen.
Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat iedere andere optie voor het gemeentehuis van Altena geen geld zou kosten. Want dat is natuurlijk niet het geval. Ook als we vanuit de drie gemeentehuizen zouden blijven opereren, moeten er flinke kosten gemaakt worden en datzelfde geldt als er toegewerkt zou worden naar het - voor Progressief Altena wenselijke - meer en meer werken vanuit de kernen.
Tot slot: ik neem aan dat verkoop van de gemeentehuizen van Werkendam en Woudrichem (zoals in het voorstel de bedoeling is) ook weer geld in het laadje zal brengen. Hoeveel dat wordt, zal de tijd moeten leren, maar 14 miljoen zal het vast niet zijn…..

Jeugdbeschermingsketen schokkend lang

Bij de stukken voor de fusieraad een schokkend rapport dat het vermoeden bevestigt van de drie jeugdzorgregio’s: “De jeugdbeschermingsketen is daadwerkelijk langer geworden met de komst van de jeugdwet. Dit heeft deels te maken met het grote aantal verschillende instellingen die onderdeel uitmaken van de keten, en met de manier van samenwerken in de jeugdbeschermingsketen. Door de omvang en complexiteit van de keten, is de invloed van gemeenten op het functioneren ervan beperkt.”
In het 90 pagina’s tellende rapport (dat ik slechts fragmentarisch gelezen heb) staat dat de maximale normtijd 5 maanden mag bedragen, maar dat de gemiddelde doorlooptijd maar liefst 8,2 maanden was. Slechts zeer ten dele wordt dit verklaard door de wachtlijsten bij de raad voor de Kinderbescherming (verdorie: wachtlijsten zouden daar niet mogen zijn!). Schokkend was de mededeling van één van de bevraagde ouders dat zij maar liefst 68 (ja: acht-en-zestig!) verschillende mensen gesproken had mbt haar kind.
Voor mij is de gehele jeugdwet (ondanks mijn achtergrond) vanaf het prille begin ondoorzichtige materie geweest. Tegelijk heb ik van dichtbij gezien hoe lastig het is om je weg te vinden in (jeugd)zorgland en om hulp snel en vooral ook passend geregeld te krijgen. Als het gaat om het welzijn van je kind,  van een kind, moeten lange wachttijden, lange doorlooptijden en regelmatige wisseling van hulp/zorgverleners niet aan de orde zijn!
Gelukkig is dit nu duidelijk in beeld bij gemeenten en aanbieders en is er ook een aanpak op losgelaten. Maar woorden als “omvang”, “complexiteit” en “beperkte gemeentelijke invloed” maken dat ik er nog niet direct heel veel vertrouwen in heb. Ik voel me machteloos.

donderdag 8 maart 2018

Internationale Vrouwendag

Internationale vrouwendag: vorig jaar ontving ik de Toontje Sprenger Pluim, werd ik bedolven onder de publiciteit, de felicitaties en de “duimen” op facebook. Erg bijzonder was dat. Gisteravond ging die Pluim naar Carola Schouten. Sta ik zomaar in hetzelfde rijtje als een minister.
Op de bijeenkomst waar de Pluim uitgereikt werd, werd ook het jubileummagazine van Vrouw&Altena gepresenteerd. Een mooi glossy tijdschrift vol prachtige inspirerende verhalen van en over vrouwen, met een verbindend voorwoord van diezelfde Carola Schouten.
Het werpt me allemaal terug op de jaren dat ik zelf ook zeer actief was in de “vrouwenstrijd”. Binnen het vormingswerk voor werkende jongeren, als landelijk meidenwerkster bij de jongerenbeweging verbonden met de FNV en als meidenwerkster in het jongerenwerk. Lang, lang geleden. En soms betrap ik mezelf erop dat ik wat betreft de positie van vrouwen wel erg achterover leun de afgelopen jaren. Of voer ik inmiddels mijn eigen “strijd” in het mannenbolwerk dat politiek heet? Binnen mijn eigen partij merk ik hier overigens weinig van, maar in de raadszaal en in het presidium laat het zich wel voelen.
Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk houd ik me overigens wel, min of meer, bezig met de positie van vrouwen. Ik zie hoe de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in gezinnen uit Syrië en Irak anders is als die in Nederland en ik probeer te prikkelen tot een verschuiving. Maar ook organiseer ik morgenavond samen met drie andere vrouwen weer het jaarlijkse vrouwenfeest van Vluchtelingenwerk Altena. Prachtig uitgedoste vrouwen eten en dansen dan met elkaar. Je ziet ontspanning, plezier en vriendschap. Mooi om te zien en om te doen. Mijn invulling van Internationale Vrouwendag.

maandag 5 maart 2018

Rabobank als gemeentehuis: niet nu, wellicht nooit

Centraal gelegen, op een zichtlocatie, duurzaam, zowel binnen als buiten voldoende ruimte te realiseren en “tweedehands”. Er is veel voor te zeggen om als gemeente Altena het gebouw van de Rabobank als gemeentehuis in gebruik te nemen. En toch moet dit in mijn ogen niet de weg zijn. Want is het wel aan mij, aan ons, als raadsleden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem om te besluiten over een gemeentehuis van Altena? Is dat niet voorbehouden aan de raad van de nieuwe gemeente? En moeten we de inwoners niet de gelegenheid geven zich hierover uit te spreken? Bij de verkiezingen van november aanstaande?
En ook: wat kost de aankoop en de verbouwing van de Rabobank eigenlijk? En hoe verhoudt zich dit tot de andere huisvestingsopties? Raadsleden hebben de berekeningen in mogen “zien” – we hadden daar een loep bij nodig – maar mogen die informatie niet delen met anderen of gebruiken in de discussie. Er rust geheimhouding op het cijfermateriaal. In Woudrichem en Werkendam heeft Progressief Altena al aangegeven daar niet mee akkoord te gaan, en in Aalburg zal binnenkort hetzelfde gedaan worden. Dat betekent echter niet dat wij er vrij over mogen spreken. Naar onze kiezers, onze inwoners toe kunnen wij zo niet uitleggen of de aankoop van de Rabobank verantwoord is.
Maar er is meer. De gemeente Altena gaat van start met een nieuwe organisatie. Er volgt ongetwijfeld een periode van aftasten, uitzoeken en schuiven. Is het dan wel wijs om je al op nieuwe huisvesting vast te leggen? Misschien moet de organisatie veel groter (ik hoop van niet) of misschien kun/moet je nog veel meer de dorpen in dan aanvankelijk gedacht (ik hoop van wel). Maar belangrijker nog: in de door de raden vastgestelde toekomstvisie,  die tot stand kwam met de inbreng van 250 inwoners, staat op blz 17 o.a. het volgende: “We vragen ons af of in de toekomst nog een centraal gemeentehuis noodzakelijk is. (…) misschien komt er een overgangsperiode waarin we vanuit de drie huidige gemeentehuizen toegroeien naar de nieuwe situatie zonder gemeentehuis.” Dit sluit aan bij de visie van Progressief Altena dat de gemeente, de ambtenaren zoveel mogelijk naar de inwoners toe moeten. Noch in de toekomstvisie, noch in de visie van Progressief Altena past dan een groots nieuw gemeentehuis als “statussymbool” van de “degenen die de beslissingen nemen”.
Kortom er is meer dan voldoende reden waarom ik zwaar overweeg om op 19 maart tegen de aankoop van het pand van de Rabobank te stemmen. Hoe aanlokkelijk die aankoop misschien ook is.

dinsdag 27 februari 2018

Burgercollege?

Op 19 januari sprak ik in een blog mijn twijfels uit over het idee van Burgerinitiatief Altena. Inmiddels heeft deze samenwerking van vier visiegroepen hun idee aangepast. Het is niet meer de bedoeling om 30 leden toe te voegen aan de raad van gemeente Altena, maar om een burgercollege te realiseren dat “initiërend, adviserend en consulterend” zal zijn. Het Burgerinitiatief Altena gaat op zoek naar vertegenwoordigers in alle kernen van Altena waarop op 21 november 2018 – gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen – alle stemgerechtigde inwoners eveneens hun stem kunnen uitbrengen.
Hoewel dit aangepaste idee in mijn ogen realistischer en werkbaarder is dan het oorspronkelijke plan, blijf ik twijfels houden bij de haalbaarheid en de wenselijkheid. Het lijkt mij voor onze inwoners erg verwarrend om via twee parallelle lijnen te moeten stemmen. Wie hoort nu waarbij? Wie staat waarvoor? En wie is straks eigenlijk kaderstellend en beslissend en wie is alleen initiërend en adviserend? Mijn twijfels over de haalbaarheid komen voort uit de moeite die alle politieke partijen (oké op de SGP na dan) doorgaans hebben bij het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de gemeenteraad. Nu komt er – naast de politieke partijen – nog een orgaan dat op zoek is naar betrokken mensen die mee willen denken en praten over waar het in Altena naar toe moet. Andere kant wil natuurlijk dat er doorgaans weinig vertrouwen is in de politiek, dus wellicht is de animo voor een burgercollege wel veel en veel groter dan voor de gemeenteraad…..

woensdag 21 februari 2018

Sleeuwijk krijgt Jeugdaccommodatie!

Gisteravond besloot de raad tot het realiseren van een jeugdhonk op de locatie van de ijsbaan in Sleeuwijk. Hoewel het idee vanaf het allereerste begin enthousiast ontvangen werd, bleef wethouder John Bakker behoorlijk in gebreke voor wat betreft de randvoorwaarden, de aanpak en de financiering. Door alle fracties werd hij daar in de commissievergadering al op gewezen. Dit leidde tot een verlaging van het benodigde krediet van 150 naar 120 duizend euro, maar verschillende andere kwesties werden door de wethouder domweg genegeerd in het aangepaste voorstel. Dat zijn voorstel geamendeerd werd, was dan ook te verwachten. Wethouder Bakker is echter duidelijk een slecht “verliezer”. Uit de verste hoeken had hij informatie vandaan gehaald om toch te proberen op drammerige wijze zijn gelijk te halen. Hij kreeg geen enkele ruimte. De raad was vastbesloten dat een jeugdhonk niet betaald kan worden uit de gelden voor het Sociaal Domein en dat de exploitatiebijdrage zonder goede uitleg niet zomaar met 150% verhoogd kan worden tov het bedrag dat het jeugdhonk nabij de oude Es eerst kreeg.
Ik ben trots op dit resultaat. Het amendement dat ingediend werd, was van mijn hand. Maar als niet alle andere partijen het mede ondertekend hadden, was dit resultaat niet bereikt. Natuurlijk ga je geen “stenen stapelen” voor een jeugdhonk met geld uit het sociaal domein! Maar blijer ben ik nog met het besluit dat Sleeuwijk weer een jeugdhonk krijgt!
Uiteraard valt hier veel en veel meer over te vertellen, maar dan is het voor de lezer mogelijk niet goed meer te volgen.

woensdag 14 februari 2018

Nieuwe mensen

Met input van leden is Progressief Altena in deze periode in een zestal sessies bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Ik nam deel aan de bijeenkomsten over zorg, welzijn en sport en aan die over onderwijs en cultuur. Blij verrast trof ik daar een aantal mij niet bekende mensen aan tafel, die enthousiast meepraatten over waar het in de gemeente Altena naar toe moet. Ook  veel nieuwe (andere) mensen mocht ik ontmoeten bij de cursus gemeente politiek die de afgelopen weken door mijn partij gegeven werd. Geweldig dat zoveel nieuwe mensen mee zijn gaan doen met Progressief Altena. De inzet van de mensen van het eerste uur werpt zijn vruchten af!